Vše, aby Vaše komunikace byla radostí...

Kurzy v sociální oblasti

 

 

OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

 

 

Zvládání obtížné komunikace s klienty sociálních služeb a jejich rodinami

 

 • Příčiny, spouštěče a doprovodné jevy obtížené komunikace
 • Sdělování „špatných zpráv“ a význam nálady a prostředí v komunikaci
 • Zvládání emocí, agrese, pláče, úzkosti, strachu na straně klienta i pracovníka
 • Úloha synchronizace (vyladění se na klienta) a význam správného vyhodnocení neverbální komunikace – mimika, oční kontakt, gesta, dotyky, práce s hlasem, posilování porozumění
 • Jak vycházet s nekomunikujícím klientem
 • Aktivní naslouchání, porozumění osobnímu příběhu klienta
 • Rozvoj empatických schopností, otázka viny, příklady, jak neubližovat druhým a nenechat zraňovat sebe
 • Vyhodnocení komunikace – kdy a proč je klient vnímán jako „obtížný“

 

 

STRES A JEHO ZVLÁDÁNÍ

 

 • Stres, jeho příznaky a důsledky
 • Druhy stresu, stresorů a jejich rozeznání – praktický blok cvičení a testů
 • Stres na pracovišti a v soukromém životě
 • Syndrom vyhoření
 • Zvládání stresu a psychohygiena
 • Riskantní a nebezpečné postupy obrany proti stresu
 • Relaxační techniky – praktický trénink
 • Metody pozitivního přístupu k problému – praktický nácvik řešení

 

 

EMOČNÍ DOVEDNOSTI v jednání s lidmi

 

 • Abeceda emoční inteligence - připouštíme si emoce vůbec?
 • Když nám naše "pravda" zatemní vnímání..
 • Hádky a jak z nemoci emocí ven
 • Proč druhé nezraňovat a nenechat zranit sebe
 • Empatie v emočně náročných situacích
 • Přerámcujte vypjaté rozhovory
 • Pocity jako umocnění naší identity
 • Souboje mylných předpokladů, předjímání a otázka viny
 • Emoce v traumatu a během krizových situací
 • Trénink sociálních schopností

 

SENIOR V PROMĚNÁCH ČASU

 

 • Přehledový vývoj vnímání stáří a pokročilých etap života
 • Proměny postavení seniorů v rodinném kruhu
 • Zapojení seniorů do společenského dění u nás a ve světě
 • Přístup ke smrti a jeho proměny od středověku po současnost
 • Věk, kterého se lidé dožívali, definice stáří a ukázky proměn prožívání závěrečného stadia života

 

 

KOMUNIKACE V KRIZOVÝCH SITUACÍCH

 

 • Přehlednost a vyhodnocení zátěžové situace
 • Typy a druhy krizových situací
 • Postup při řešení krizové situace
 • Úvodní kontakt, slova jako prostředek uklidnění
 • Empatie - vyjádření pochopení v zátěžové situaci
 • Konstrukce rozhovoru s člověkem zasaženým krizovou událostí
 • Chyby vedoucí k zablokování komunikace
 • Úloha a interpretace neverbálních signálů
 • Předávání informací, paměťové vyhodnocování události
 • Rizika traumatu, odkazy na pomoc

 

KONFLIKT JAKO CESTA K POZITIVNÍM ZMĚNÁM

 

 

 • Pojem konflikt – charakteristika motivací k jednání
 • Příčiny střetu
 • Druhy konfliktů
 • Typy kritiky a reakcí na ni
 • Metody aktivního naslouchání
 • Nácvik optimálního zvládání konfliktu
 • Pojmy asertivita, agresivita, únikové jednání – charakteristika rozdílů
 • Význam gest a úloha neverbální komunikace
 • Podoby manipulace a její rozpoznávání – praktická cvičení
 • Efektivní kroky k odolávání nátlaku
 • Desatero asertivních dovedností
 • Asertivita při řešení nepříjemných a obtížných situací
 • Nácvik asertivních požadavků – modelová cvičení
 

 

obrana proti manipulaci a techniky mediace jako přístup k řešení sporů

 

 • Kdo je to manipulátor a co s námi dělá
 • Jak poznáme, že vlastně k manipulaci dochází
 • Proč je manipulace nedovoleným, ale přesto nikterak vzácným způsobem komunikace
 • Jak do vztahů manipulátor i manipulovaný zapojují svoje emoce
 • Proč nám řeč těla může pomoci odhalit lži a nefér jednání
 • Jak reagovat asertivně a nastavit manipulátorům mantinely
 •  Jaké jsou účinné způsoby jednání, jimiž se manipulativním technikám můžeme bránit
 • Jak se vyhnout manipulaci ve vztazích
 • Roviny mediačního přístupu a řešení sporů
 

 Vzdělávání vedoucích pracovníků:

 
 

Úvod do age managementu

 

 • Změna postojů ke stárnutí – význam a úloha sociálních služeb
 • Specifika komunikace se staršími dospělými
 • Zařazení věkových generací do společného týmu
 • Proces řízení pracovního výkonu v oblasti sociálních služeb
 • Slaďování pracovního a rodinného života v kontextu věkových generací
 • Problematika mezigeneračních pastí
 • Mýty a mylné předpoklady o kvalitě staršího věku ve vztahu k pracovním kompetencím
 • Komunikace zatížená možnou diskriminací a způsoby obrany
 • Zapojení starších pracovníků, zaměstnanost a sociálně odpovědné chování
 • Příklady „dobré praxe“
 

vedení týmů, hodnocení a motivace podřízených

 

 • Roviny, které se promítají do vztahů podřízených a nadřízených
 • Respektující přístup v komunikaci s podřízenými
 • Složení týmu, týmové role a zapojení jednotlivců dle správného určení jejich osobnostního potenciálu
 • Pochvala i kritika podřízených, negativní a pozitivní zpětné vazby
 • Možnosti motivace zaměstnanců
 • Kontrola podřízených, respekt k soukromí podřízených
 • Možnosti asertivního reagování v konfliktních situacích
 • Mobbing, bossing, prevence diskriminačního jednání
 • Hodnotící rozhovory s podřízenými
 • Jakých se vyvarovat chyb

 

Za všechny kurzy jsou lektorkou vystavena osvědčení o jejich absolvování.

 

Možné objednání kurzu akreditovaného u MPSV – Úvod do Age Managementu v sociálních službách (ve spolupráci s Nadací Neziskovky.cz), Řešení konfliktních situací při práci v sociálních službách, Mediátor – vyjednavač v zátěžových situacích, Tréninkové cesty k empatii v krizové komunikaci (ve spolupráci s VISK) a Zvládání obtížné komunikace s klienty sociálních služeb a jejich rodinami (ve spolupráci s 1. VOX)

 

Ceny kurzu pro skupiny do cca 15 osob se pohybují v rozpětí 9.000 - 14.000,- Kč dle individuálních podmínek a zadání, sylabus, testy a další materiály jsou započteny v ceně kurzu.

 

Realizace kurzu - na místě zadavatele. Ať již v koncepci kurzu či v cenové relaci se Vám budu snažit vyjít vstříc.

Všechny kurzy probíhaí interaktivně, pracujeme s videokamerou, účastníci jsou průběžně do dění stále zapojováni, vyzkoušejí si reálné komunikační situace z vlastní profese. 

Výklad je veden zážitkově, nikoli jen popisně, pracuje s emocemi, různými formami testů a skupinové i individuální práce tak, aby byl nejen přínosný, ale i zábavný, vstřícný k požadavkům účastníků a pomohl jim nacházet řešení účinná pro jejich aktuální problémy a dotazy.