Vše, aby Vaše komunikace byla radostí...

 Rozvojové programy

 

KLÍČ KE SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ

 

Modul

 

PROGRAM PRO PODPORU A UDRŽENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI I DOBRÉHO FUNGOVÁNÍ  FIREM A ORGANIZACÍ

 

 • Změny a problémy, kterým čelí zaměstnavatelé vzhledem k vývoji pracovního trhu
 • Klíče ke spokojenosti zaměstnanců
 • Nejčastější důvody odchodu zaměstnanců a jak jim preventivně předcházet
 • Jak nabrat a udržet spokojené zaměstnance
 • Moderní proces výběrového řízení – zaujměte víc než konkurence
 • Zlepšování motivace a duševní pohody na pracovišti u vedoucích i podřízených
 • Interní komunikace – nejsilnější faktor po posuzování spokojenosti na pracovišti
 • Personální audit – postižení problematických míst v týmové komunikaci
 • Zvládání a řešení konfliktů a zátěžových situací
 • Hodnotící rozhovory a sdělování nepříjemných informací
 • Řešení stresových situací a zvládání změn v osobním i profesním životě
 • Účinná preventivní ochrana před syndromem vyhoření
 • Work-life balance - nové trendy a nevyhnutelné změny v oblasti slaďování pracovního a osobního života
 • Zvyšování konkurence schopnosti firem a pozitivní užitek z uplatňování age managementu
 • Porozumění generacím na pracovišti a mezigenerační spolupráci
 • Zhodnocení pracovních a životních zkušeností u zaměstnanců
 • Firemní kultura jako konkurenční výhoda i nástroj motivace
 • Pracovní klima jako zdroj fluktuace ve firmách
 • Profesní perspektiva a osobní plánování
 • Employer Branding – Značka zaměstnavatele – jak budovat účinný magnet na trhu práce
 • Co si o vás myslí vaši zaměstnanci a co si s vaší značkou spojují ostatní
 • Hledání diferenciálu – co je na firmě či organizaci jedinečné, prezentace a PR komunikace
 • Program doporučení pro správné představení firmy a zvýšení její atraktivity směrem k zaměstnancům i veřejnosti
 • Komunikace jako nástroj moderního řízení a sociálně odpovědného jednání na pracovišti
 • Zvyšování konkurence schopnosti firem a pozitivní užitek z uplatňování age managementu – řízení s ohledem na věk a potenciál zaměstnanců
 • Příklady dobré praxe, video trénink, zajímavé testy, interaktivní práce v průběhu celého workshopu

 

 

 

PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ A POZITIVNÍ MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ

 

Modul

 

NÁSTROJE A POSTUPY SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO ŘÍZENÍ A AGE MANAGEMENTU NA CESTĚ K PODPOŘE PRACOVNÍ SCHOPNOSTI A SPOKOJENOSTI JEDNOTLIVCŮ I TÝMŮ

 

 • Eustres, distres, stresové faktory v profesním i osobním životě
 • Prevence stresu, „první pomoc“ a účinné techniky při zátěžové stresové situaci
 • Čtyři fáze nástupu syndromu vyhoření – fáze poplachu, odporu, vyčerpání, ústupu
 • Psychologické faktory - vliv dětství a jeho důsledky na odolnost proti stresu v dospělosti
 • Ztráta vnitřního dialogu – stěžejní příčina syndromu vyhoření
 • Kompenzace a únik, ztráta schopnosti vyhodnotit narůstající rizika vyhoření
 • Strach a popírání emocí
 • Vzorce chování směřující k nezvládání postupující emoční zátěže
 • Jak čelit náporu zátěžových situací, rizika traumatu, odkazy na formy pomoci
 • Co brání syndromu vyhoření?
 • Prevence, vedení obtížných rozhovorů, doporučení a kroky ke zvládání postupujících stresových faktorů
 • Motivace zaměstnanců jako účinné řešení v boji se stresem
 • Řešení konfliktního klimatu
 • Respektující přístup v týmové komunikaci
 • Stres a pracovní klima jako zdroj fluktuace ve firmách
 • Profesní perspektiva a osobní plánování
 • Nové metody age managementu – řízení s ohledem na věk a potenciál zaměstnanců – cesta k individuálnímu přístupu
 • Opatření pro podporu produktivity a pracovní schopnosti
 • Syndrom vyhoření a věk
 • Věková diverzita a mezigenerační spolupráce na pracovišti
 • Co by měli manažeři, vedoucí týmů, personalisté i řadoví zaměstnanci vědět o stárnutí
 • Aktuální situace a nejnovější trendy na trhu práce
 • Atmosféra na pracovišti - pochvala, konstruktivní kritika, aktivní naslouchání jako prostředky vstřícné komunikace
 • Emočně vypjaté rozhovory – jak nezraňovat a nenechat zranit sebe
 • Nové trendy a nevyhnutelné změny v oblasti slaďování pracovního a osobního života
 • Zvyšování konkurence schopnosti firem a pozitivní užitek z uplatňování age managementu
 • Komunikace jako nástroj moderního řízení a sociálně odpovědného jednání na pracovišti
 • Příklady dobré praxe, video trénink, zajímavé testy, interaktivní práce v průběhu celého workshopu

 

Prezentační dovednosti
 
 

Podstata působivé prezentace

 

Podle statistik zažívá velký počet lidí strach, nebo alespoň obavu ze situace, kdy mají promluvit na veřejnosti. Proč? Na výsledku totiž hodně záleží! Pojďte si natrénovat, jak tuto nejistotu můžete proměnit na úspěšné vystoupení, které publikum ocení…

 

 

 • příprava prezentace – zdroje informací, myšlenková mapa, struktura prezentace
 • prostředí prezentace – co vše si má řečník zajistit
 • komunikační dovednosti – verbální i neverbální stránky prezentace
 • jak zaujmout publikum – tipy k udržení pozornosti
 • řešení problematických situací – otázky jako prostředek dialogu,rady pro zvládnutí rušitelů prezentace
 • práce s trémou a její překonání při vlastním vystoupení
 • praktický nácvik prezentace 

 

Kurz Vám pomůžet porozumět tomu, proč některé prezentace jsou úspěšné, zatímco jiné nikoli

Naučíte se působivou prezentaci vytvořit

Získáte ucelený přehled rad, jak zaujmout publikum, překonat trému a být přesvědčivým v obsahu i formě prezentace

V praktické části kurzu odhalíte silné stránky Vašich prezentačních dovedností, získáte zpětnou vazbu skupiny a podporu i konzultaci zkušené lektorky

 

KOREKTNÍ PODOBA PÍSEMNÝCH DOKUMENTŮ

 
 • specifika písemného projevu
 • pravidla pro strukturaci dopisu
 • předmět dopisu, oslovení, používání titulů, závěrečné věty
 • obsah a cíle zprávy
 • asertivita v písemné komunikaci
 • zdvořilostní fráze a jejich využití
 • jazyková správnost textu
 • nejčastější chyby písemného vyjadřování
 • písemnosti v obchodním styku
 • specifika elektronické komunikace – formální a grafická úprava textu
 • ochrana listovního tajemství
 • styl písemného projevu – praktické bloky, testy a cvičení
 
Kurz Vám pomůže intenzívní formou procvičit nejproblematičtější místa stylistiky i gramatiky českého jazyka, zpřehlední nejčastější chyby v korespondenci i v písemné prezentaci, předá Vám souhrn norem písemného styku a elektronické komunikace a vymezí cesty získávání, zpracování a předávání informací
 
Zlepšíte si orientaci v pravidlech a požadavcích na úřední i osobní komunikaci a procvičíte si Vaše stylistické dovednosti s možností odhalit časté chyby v písemném vyjadřování formou testů a pracovních listů v praktické části semináře