KOMUNIKAČNÍ - EMOČNÍ - PSYCHOLOGICKÁ PODPORA

"Najdeme příznivou cestu."

Podstatou mojí práce je - zjednodušeně řečeno - působit tam, kde se lidem nedaří zrovna lehce, a podpořit jejich schopnost zvládnout krizové, zátěžové a emočně náročné okamžiky.
Pokud něco umím dobře, pak pomoci jiným, aby objevili svoji jedinečnost, zúročili ji a obohatili sebe i své okolí.zaborcova.milada@seznam.cz

Jak na psychohygienu (nejen) v knihovnách

Rozvohovor v přívětivém zázemí pražské Městské knihovny vznikl v době, kdy v plné síle ještě vládla našim dnům pandemie. Děkuji za pozvání a příjemné povídání panu Lukáši Dlabačovi, s nímž jsme se podívali společně na to, co je důležité pro naše vztahy a životy pracovní i osobní. Držím palce knihovníkům - a i ostatním - nám všem.

 

hodnotit či sdílet hodnoty?

Vzdělávat znamená předávat, přijímat a sdílet. Současná doba možná nejvýznamněji za poslední tři desetiletí otřásá systémem našich hodnot, a do doby "postkoronavirové" si i v lektorské práci budeme muset nést zkušenosti, u nichž bude velmi záležet na tom, jak je zúročíme. On line kurz EPALE přinese prostor pro zamyšlení nad tím, jak v komunikaci fungují rychlé soudy a domněnky v kontrastu k objektivnímu vnímání, a zaměří se na to, proč je důležité vnímat a sdílet hodnoty u účastníků našich vzdělávacích akcí i u lektorů samotných. Přijměte srdečné pozvání k on line setkání www.youtube.com/watch?v=UDjuHZ2e6Uo&feature=youtu.be
 

Děkuji EPALE a Tomášovi Langerovi za možnost zamyslet se nad tématem, co pro nás představují hodnoty (nejen) v lektorské práci... a všem přeji, ať správné hodnoty pro svůj život nepřestáváme nalézat, ani neustáváme v usilování o ně.

 

 

 

 

   Zjistit si dobře, co vlastně klient potřebuje, je investice, která se naprosto  vyplatí.

Zamyšlení nad podstatou toho, co vlastně znamená být (nejen) v mé práci lektorem. 
     Děkuji moc - být oslovena dotazováním tak skvělého lektora, jakým je Tomáš Langer, je pro mě skutečně čest :)
  
 


   CELÝ ČLÁNEK viz: 

  ec.europa.eu/epale/cs/blog/zjistit-si-dobre-co-vlastne-klient-potrebuje-je-investice-ktera-se-naprosto-vyplati-rozhovor?fbclid=IwAR1jiNxi4YveIM23ifSf7u0M9-WRy1KN2qaIdCzaND1xsUzK5K7_eCgkRZk

   

 

 

fresh time - lednové vydání

 

Jak se prochází životními krizemi

 

Představení knihy pro Fresh time PROSPERITA. Prosinec 2017.

 

www.freshtime.cz/2017/12/jak-se-prochazi-zivotnimi-krizemi/

 

  

Jak projít životními krizemi k životním výhrám

  

      Laskavý průvodce jednáním a komunikací v krizových a zátěžových situacích na pracovišti i v osobním životě.

  

      Kniha díky milé spolupráci s nakladatelství Grada Publishing, a.s. vyšla 27. září 2017. 

      Srdečně zvu k nahlédnutí.

 

   www.grada.cz/jak-projit-zivotnimi-krizemi-k-zivotnim-vyhram-9628

   

 

   

 

Stárneme? Přizpůsobte firemní kulturu!

 

článek do letního čísla Zpravodaje Klubu personalistů

 

celý text k dispozici na https://www.klubpersonalistu.cz/cz/pdf/1467823608_zpravodaj.pdf

 

„JENÍČKU, VĚŘ MI, NEJSME SAMI“ – PŘÍSPĚVEK SEKCE LITERATURA ČASOPISU VITAL O PROZAIKOVI MIMOŘÁDNÉ JASNOZŘIVOSTI I CITU JANU ČEPOVI, VITAL, 1/ 2016, S. 40

„Srdce ve víru věčného tance“ – Příspěvek sekce literatura časopisu Vital o filozofickém zápolení rozumu a citu, Vital, 2016, s. 40

„Nevšední kmotříček“ - Příspěvek sekce literatura o věčném přání přelstít smrt. Vital, 2015, s. 38

Lépe rozumět? Jde to i beze slov, aneb k čemu nám slouží neverbální komunikace.

 

Také to dobře znáte? Setkáte se s někým neznámým a již od prvního okamžiku pocítíte ničím zdánlivě nepodložený záchvěv sympatie…nebo v jiném případě vás dotyčná osoba, s níž vstupujete třeba i každodenně do kontaktu, rozčiluje čímsi, co nedokážete ani správně identifikovat i přesto, že slovům vašich rozhovorů nelze vlastně nic vytknout. Anebo vám imponuje z neznámých důvodů hlas v telefonu, jenž působí vstřícným a příjemným dojmem vzbuzujícím důvěru daleko dříve, než můžeme u volajícího spatřit i jeho tvář. Ale může to být i přesně naopak…

 

CO versus JAK, čili nejen obsah, ale také forma

Podle výzkumů vnímavosti člověka ke sdělované informaci a způsobům jejího přenosu zaujímá v dešifrování  celkové výpovědi našich komunikačních partnerů část zastoupená slovy jen přibližně asi sedm procent z celkové percepce. Mnohem vnímavější jsme ke skutečnostem, JAK je nám obsah sdělován, přičemž technika mluveného projevu, barva hlasu, melodie větných konstrukcí, tempo řeči, srozumitelná výslovnost nebo začlenění pauz a zohlednění prostoru pro další účastníky rozhovoru tvoří až třetinu toho, jak přijímáme slovní sdělení a reagujeme na něj během vzájemné interakce.

 

Od paralingvistiky k body language

Čemu náleží zbývající část, jejíž poměr v rámci vzájemného předávání informací přesáhl s přehledem polovinu z testovaného „rozpočtu“ naší pozornosti, kterou během procesu výměny a sdělování informací věnujeme našim komunikačním protějškům? Odpověď nám skýtá řeč těla, „body language“, jak čteme v odborných příručkách, oblast tzv. neverbální komunikace, k níž přičítáme i výše zmíněné paralingvální prostředy hlasového výrazu a kvality řečového projevu.

 

Neverbální komunikace v praxi

Potřebujete zaujmout publikum při prezentaci vašeho příspěvku během důležité porady? Zajímá vás, co si o vás doopravdy myslí váš komunikační partner či jakou věnuje pozornost vámi předávanému sdělení? Setkali jste se v zahraničí s gesty či projevy mimiky, které mohou být od našeho prostředí diametrálně odlišné či jinak akceptované a interpretované? Anebo jen potřebujete odhadnout, zda kupříkladu váš potomek skutečně nezamlčuje či nezamlžuje vámi dotazovanou skutečnost v bláhové naději, že pro vás jeho drobná lež zůstane i nadále neodhaleným tajemstvím…

Co na nás neprozradí slova, to za nás bez ohledu na naše chtění často udělá řeč těla. Její postupné rozpoznávání a interpretování nám neumožní ovlivnit beze zbytku naše vystupování, ale může prokázat dobrou službu při našem rozhodování, pracovních krocích i v soukromém životě.

 

 Znát znamená výhodu lépe rozumět

Oblasti našeho mimoslovního sdělování zkoumá v případě držení a postojů těla posturologie, ve sféře komunikace dotykem haptika, o výhodách i nevýhodách rozmístění účastníků v prostoru nás poučí proxemika, zhodnocení výrazů obličeje lépe poznáme při studiu  mimiky, gestika nám dopředu slibuje poučení o podobách a významu gest a pohybů.

Smyslem poznávání a odhalování podob neverbální komunikace však není klasifikace jejích jednotlivých složek a oblastí. Cílem bližšího seznámení  s touto zajímavou sférou čítající až 93% naší sociální komunikace je pro většinu z nás - při vědomí velmi široké škály mimoslovního sdělování -zejména rozšíření kompetencí při budování vlastních předpokladů a východisek  našich příštích vstřícných a přínosných rozhovorů, prezentací, či  třeba jen zkvalitnění naslouchání druhým, a tudíž i lepší porozumění komunikačním partnerům, a ostatně i sobě. Vždyť i v situacích, kde nevypovídáme slovy, vypovídáme stále a stejně mnohé - především sami o sobě…

 

IN: Svět neziskovek 9, 2011, s. 5

exkurzy do literatury, přednášky, konference a jiné odkazy

 

Konference a samostatné přednášky:

 

 

„Koho baví síťování? Senioři a jejich rozvoj v rámci cílových aktivit neziskových subjektů“- 2016, Služby a školení MB, Vzdělávací centrum ŠKODA AUTO Na Karmeli, Mladá Boleslav

 

„TGM – výzva pro dnešek“ Přednáška pro veřejnost interpretující Masarykovy postoje a názory filozofické, etické a pedagogické, realizovaná ve spolupráci s Centrem Elpida, 2016, Praha

 

„Společně na konci nebo společnosti v koncích?“přednáška zaměřená na řešení otázky detabuizace umírání v české společnosti, 2015, Senát Parlamentu ČR

 

„Senioři a prestiž – potkají se tato dvě slova někdy v reálném životě?“přednáška věnovaná problematice proměn a vývoje postojů ke stáří s akcentem na stav české společnosti, 2014, Jednací sál Valdštejnského paláce, Praha + rozšířená podoba - Služby a školení MB, Vzdělávací centrum ŠKODA AUTO Na Karmeli, Mladá Boleslav

 

„Vědomí přesahu“přednáškový cyklus o prostoru mezi životem a smrtí, 2015, Centrum Elpida, Praha

 

„Dotknout se věčného“přednáška věnovaná proměnám vnímání stáří a konečnosti lidského bytí představující historické zlomky vývoje pojetí smrti, 2015, Centrum Elpida, Praha

 

„Nad životem se smráká“zamyšlení nad filozofickými a uměleckými rovinami uchopení konečnosti lidského bytí, 2015, Centrum Elpida, Praha

 

„K obzorům spatřeným dojít nelze“ – přednáška představující změny v přístupu ke smrti napříč 20. stoletím v literárním i širším kulturně-společenském kontextu, 2015, Centrum Elpida, Praha

 

„Stárnout v proměnách času“ – přednáška zaměřená na proměny vnímání stáří v uplynulém 20. století i dále do minulosti, 2015, Centrum Elpida, Praha

 

„Správné emoce – přinesou ovoce“ vystoupení na workshopu Nadace Neziskovky.cz, 2015, NGO Market neziskových organizací, Praha

 

„Na nový začátek není nikdy pozdě“ - Samostatný cyklus vzdělávání seniorů pod záštitou paní senátorky Veroniky Vrecionové a herečky Miriam Kantorkové – opakovaná realizace dosud, přednášky: „Bránou do vzdělání stopami Jana Amose Komenského“, „Jak se bránit manipulaci v rozhovoru aneb má ANO i NE berte vážně“, „Senior v proměnách času“, „Projděme se pamětí“, „Hvězdné dálky poezie Jaroslava Seiferta“, Šárka o.p.s., 2012 - dosud

 

„Jak se dobře (NE)hádat“ Přednáška pro veřejnost realizovaná ve spolupráci s Kavárnou U Vojnů ve Slaném, 2013

 

„Podstata působivé prezentace“ Interaktivní kurz pro studenty, akademické pracovníky i soukromé subjekty, realizovaný ve spolupráci s Inovacentrem ČVUT v Praze, 2013

 

„Vyznáme se v etiketě?“ Seminář věnovaný pravidlům společenského chování a jejich významu v mezilidských vztazích realizovaný v rámci pátého cyklu Setkávání seniorů ve Slaném „Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky“ ve spolupráci se slánskou knihovnou Václava Štecha, 2012

 

„TGM – Výzva pro dnešek“ Přednáška pro veřejnost interpretující Masarykovy postoje a názory filozofické, etické a pedagogické, realizovaná ve spolupráci se slánskou knihovnou Václava Štecha, 2012

 

„Slovo – naše moc, pomoc či nemoc?“ Přednáška o povaze verbálního sdělování i významu neverbální komunikace čtvrtého cyklu Setkávání seniorů ve Slaném „Nepočítejme roky, počítejme vzpomínky…“ pronesená ve spolupráci se slánskou knihovnou Václava Štecha, 2012

 

„Konfliktní situace a jejich řešení aneb co mě stresuje, tomu se mám právo vzepřít“ Přednáška o možnostech, jak projít konflikty s maximem užitku pro náš další život, pronesená v rámci třetího cyklu Setkávání seniorů ve Slaném „Jak na stáří…“ ve spolupráci se slánskou knihovnou Václava Štecha, 2011

 

„Jak se bránit manipulaci v rozhovoru aneb má ANO i NE berte vážně“ Přednáška a trénink k osvojení prostředků odhalení skryté manipulace a způsobů, jak se jí účinně bránit, pronesená v rámci třetího cyklu Setkávání seniorů ve Slaném „Jak na stáří…“ ve spolupráci se slánskou knihovnou Václava Štecha, 2010

 

„Hvězdné dálky poezie Jaroslava Seiferta“ Úvodní přednáška z cyklu „Spisovatelé minula“ věnovaného výrazným osobnostem české literární scény 20. století, pronesená  v rámci GP ve spolupráci se slánskou knihovnou Václava Štecha, 2009

 

„Psychologické roviny próz Jaroslava Havlíčka“ Přednáška cyklu „Spisovatelé minula“ pronesená ve spolupráci se slánskou knihovnou Václava Štecha, 2009

 

„Temné stíny v životě a díle Ladislava Fukse“ Přednáška cyklu „Spisovatelé minula“ pronesená ve spolupráci se slánskou knihovnou Václava Štecha, 2009

 

„Hlubinné úzkosti v knihách Jana Čepa“ Přednáška cyklu „Spisovatelé minula“ pronesená ve spolupráci se slánskou knihovnou Václava Štecha, 2009

 

„Veliká zahrada rukama lomí… Bohuslav Reynek a básníci dvojího vnímání smrti.“ Přednáška pronesená v rámci spolupráce s hospicovým občanským sdružením Cesta domů, 2008

 

„Tance smrti a česká středověká a barokní literatura posledních věcí člověka.“ Přednáška pronesená v rámci pásma Slánské akademie volného času, 2008

 

„Říkám Ti, že umění je nářek…“  Přednáška nad poezií Vladimíra Holana pronesená pro studenty SŠ i veřejnost v rámci spolupráce se slánkou knihovnou Václava Štecha, 2007

 

„Ankou a vize smrti v Bretani“ Přednáška pronesená pro Ústav románkých studií FFUK, 2007

 

„Blíženci pod obojí – výtvarná spříznění básníka Františka Halase“ Příspěvek pronesený na mezinárodním sympoziu 2007 „Objevy a omyly v umění“, FFUP, Olomouc, 2007

 

„Josef Florian a jeho Dobré dílo“ Přednáška pronesená pro Ústav románských studií FFUK, 2006

 

Účast na mezinárodní konferenci pořádané na paměť profesora Zdeňka Matějčka, poř. Katedra psychologie FFUK, Praha, 12. 5. 2006

 

Účast na doprovodných programech výstavy “Neztratit víru v člověka: Protektorát očima českých dětí” a na setkání účastníků projektu “Zmizelí sousedé”, FFUK, Praha, červen 2006

 

„Posmutnělý průsečík – o kubistických zápasech, literární tvorbě a tragickém setkání cest Josefa Čapka a Emila Filly“  Příspěvek pronesený na  Studentské literárněvědné konferenci 2006 “Poetika programu-program poetiky”, ÚČL, Praha, 2006

 

Účast na konferenci o Egonu Hostovském, poř. KČL FFUK a Obec spisovatelů, Praha, 2003

 

 

Studie, anotace, publikované příspěvky:

 

 

„Srdce ve víru věčného tance“Příspěvek sekce literatura časopisu Vital o filozofickém zápolení rozumu a citu, Vital, 2016, s. 40

 

„Nevšední kmotříček“ - Příspěvek sekce literatura o věčném přání přelstít smrt. Vital, 2015, s. 38

 

„TGM – Výzva pro dnešek“ - Příspěvek k navazující přednášce interpretující Masarykovy postoje a názory filozofické, etické a pedagogické. IN: Slánská radnice 2, 2012, ročník XV, s. 8

 

„Lépe rozumět? Jde to i beze slov aneb k čemu nám slouží neverbální komunikace“ Příspěvek k navazujícímu interaktivnímu kurzu. IN: Svět neziskovek 9, 2011, s. 5

 

„Blíženci pod obojí – výtvarná spříznění básníka Františka Halase“ Publikovaná forma příspěvku proneseného na mezinárodním sympoziu 2007 „Objevy a omyly v umění“, FFUP, Olomouc, 13. – 14. 3. 2007. IN: sborník Studia Moravica VI Symposiana, 2008, s. 117 - 127

 

„Posmutnělý průsečík – o kubistických zápasech, literární tvorbě a tragickém setkání cest Josefa Čapka a Emila Filly“ Publikovaná forma příspěvku proneseného na Studentské literárněvědné konferenci 2006 „Poetika programu-program poetiky“, ÚČL, Praha, 5. – 6. 4. 2006. IN: sborník Poetika programu – program poetiky. Ed. S. Fedrová, J. Hejk, A. Jedličková, https://www.ucl.cas.cz/slk/data/2006/sbornik/8.pdf, Praha 2007, s. 3 – 12

 

„Horské romány Charlese Ferdinanda Ramuze“ Studie o švýcarském  regionalistickém románu. IN: Svět literatury 34, 2006, ročník XVI, s. 164 – 174

 

„Neztratit víru v člověka…“ Reference o projektu „Zmizelí sousedé“ a recenze výstavy: „Neztratit víru v člověka…“ IN: Literární noviny 31, 2006, 31.7., s. 12

 

„Nad Tasovem se smráká.“ Studie o motivu smrti v díle Jakuba Demla. IN: www.umirani.cz, odd. Knihovna, Studentské práce, vloženo 13. 1. 2006

 

„…veliká zahrada rukama lomí.“ Studie o motivu smrti v díle Bohuslava Reynka. IN: www.umirani.cz , odd. Knihovna, Studentské práce, vloženo 13. 1. 2006

 

„K obzorům spatřeným dojít nelze.“ Studie o motivu smrti v díle Jana Čepa. IN: www.umirani.cz , odd. Knihovna, Studentské práce, vloženo 13. 1. 2006

 

Jan Čep. Biographie de l´auteur. Výklad života a díla uvedeného autora, francouzsky. IN: https://bohemica.free.fr , section littérature, vloženo 13. 11. 2005

 

Bohuslav Reynek. Biographie de l´auteur. Výklad života a díla uvedeného autora, francouzsky. IN: https://bohemica.free.fr , section littérature, vloženo 13. 11. 2005

 

„TGM – Výzva pro dnešek“ Příspěvek k navazující přednášce interpretující Masarykovy postoje a názory filozofické, etické a pedagogické. IN: Slánská radnice 2, 2012, ročník XV, s. 8

 

„Blíženci pod obojí – výtvarná spříznění básníka Františka Halase“ Publikovaná forma příspěvku proneseného na mezinárodním sympoziu 2007 „Objevy a omyly v umění“, FFUP, Olomouc, 13. – 14. 3. 2007. IN: sborník Studia Moravica VI Symposiana, 2008, s. 117 - 127

 

„Posmutnělý průsečík – o kubistických zápasech, literární tvorbě a tragickém setkání cest Josefa Čapka a Emila Filly“ Publikovaná forma příspěvku proneseného na Studentské literárněvědné konferenci 2006 „Poetika programu-program poetiky“, ÚČL, Praha, 5. – 6. 4. 2006. IN: sborník Poetika programu – program poetiky. Ed. S. Fedrová, J. Hejk, A. Jedličková, https://www.ucl.cas.cz/slk/data/2006/sbornik/8.pdf, Praha 2007, s. 3 – 12

 

„Horské romány Charlese Ferdinanda Ramuze“ Studie o švýcarském  regionalistickém románu. IN: Svět literatury 34, 2006, ročník XVI, s. 164 – 174

 

„Neztratit víru v člověka…“ Reference o projektu „Zmizelí sousedé“ a recenze výstavy: „Neztratit víru v člověka…“ IN: Literární noviny 31, 2006, 31.7., s. 12

 

„Nad Tasovem se smráká.“ Studie o motivu smrti v díle Jakuba Demla. IN: www.umirani.cz, odd. Knihovna, Studentské práce, vloženo 13. 1. 2006

 

„…veliká zahrada rukama lomí.“ Studie o motivu smrti v díle Bohuslava Reynka. IN: www.umirani.cz , odd. Knihovna, Studentské práce, vloženo 13. 1. 2006

 

„K obzorům spatřeným dojít nelze.“ Studie o motivu smrti v díle Jana Čepa. IN: www.umirani.cz , odd. Knihovna, Studentské práce, vloženo 13. 1. 2006

 

Jan Čep. Biographie de l´auteur. Výklad života a díla uvedeného autora, francouzsky. IN: https://bohemica.free.fr , section littérature, vloženo 13. 11. 2005

 

Bohuslav Reynek. Biographie de l´auteur. Výklad života a díla uvedeného autora, francouzsky. IN: https://bohemica.free.fr , section littérature, vloženo 13. 11. 2005

Práce obhájené v Ústavu české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 

  2007 –  Disertační práce  Fenomén smrti v české literatuře 20.stol.

      

  1999 –  Diplomová práce  Horská krajina v literárním textu (Obraz hor v dílech české meziválečné prózy)